تبلیغات
مطالب عاشقانه - متن عاشقانه زیبا....
تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1391 | 10:44 ق.ظ | نویسنده : erfan hosseinzadeh

متن عاشقانه زیبا...


متن عاشقانه زیبا....


شـــوق پـــــــــــــــــرواز کـــرده ام امشب

پـــــــرواز بـا پــ ــ ـــ ـــ ـــر خیـــــــــــال تــــــــــــو

تـا اوج

تـا آنجــا کـه جــــز مـــــــن و تـــــو کســی نبـاشـــــد

دلــ ـــ ــــم...

یکــــــ مــــــــزرعــه مـی خـــــواهد

یکـــــــ تــــــــــــــــــــو

یکـــــ مــــــــــــــــن

و گنـــــــدم زاری طلایـــــــی رنگ

کـه هــوایـش آکنـــده بـا عطــــر نفــ ـــ ــس هـای تــــــو بـاشـــــــد

چـه زیبـــــــــاست

وقتــی مــ ــ ــن در گنــــــــدم زار طلایـــی رنگ

همـــراه بـا رقـــــص آفتـــــاب

مـی رقصـــــــم و غلـــت مـی خــــــــورم

و درون آغــ ـــ ـــ ــوش تـــــو جــای مـی گیــــرم

چـه زیبــــــاست

وقتـــی بــــــازوان تـــ ـــ ـــو

بـالشتـــــی بـرای تخـــــت

مـــزرعـه ی خیــــال مــن مـی شـــود

چـه زیبـــــــاست

وقتـــی خـــــوشـه هـای گنــــدم

محــ ــ ــ ــــو مــــن و تــــــو مـی شــونــــد

و مـا از شـ ـــ ــ ـــ ــرم نگـــاه شـان ســـرخ مـی شـویــــم

چـه آرامــــــش بخــش است

وقتـــی تــــو در بستـــــر بـی قــــــرار شـــب

در میـان گنـــــــــــدم زار مــــــوهـایـم

می رقصــــــــی و غلــت مـی خـــــــــــوری

و آرام مــرا در آغـ ــ ــــوش خـود جــای مـی دهـــی

چـه آرامـــــــش بخــش ست

وقتــی سینـــــه ات

تکیــــه گاهـــی بـرای ســــرم مـی شـــود

چـه آرامــــش بخــش است

وقتـــی حــ ـــ ـــ ـــرارت تـــنت

ســـــردی زمستــــــان را

بـرایــم تـابستـانـــی گـــــــرم مـی کنـــد

چـه پــر هیـاهــــــوست

وقتـــی ستـــــاره هـا بـه هـم آغـــ ـــ ــوشی مـا

چشمــک مـی زننـــد

و مهتــــاب رقــــــص نــــورش را

در بستـــــر عـاشقانــ ـــ ـــه ی مـا اجـــرا مـی کنـــد

و مـا از شـــادی ایـن عشــ ـــ ــ ــق

ماننــد آفتــــاب در طلــــوع فــ ـــ ــردایـی دیگــــر

درهـــــم ذوب مـی شـویــــــم

و چـه خیـالــی ست ایـن پــ ــ ــرواز

وقتـــی مـی دانـــــــــــــــم

تـــ ــ ــ ــو هیـــــــــچ گاه

در زندگــــــی مــن

طلــــــــوع نخواهــ ــ ــ ــی کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد...

افسوس!!!طبقه بندی: شعر و متن عاشقانه،